En Chester College International School o noso principal obxectivo é acompañar e impulsar ao alumno no seu proceso de desenvolvemento e aprendizaxe e lograr que cada un extraia de si mesmo o seu máximo potencial.

Os nosos obxectivos de aprendizaxe para o alumno/a son os seguintes:

 • Lograr unha base sólida en todos os campos – científico, humanístico, tecnolóxico e artístico que facilite o acceso a estudos superiores e ao mundo laboral en calquera país.
 • Alcanzar un alto nivel lingüístico, principalmente en inglés e en español, como medios indispensables de comunicación con persoas doutras nacións e culturas.
 • Conseguir unha maior profundización na formación, incluíndo no plan de estudos novas materias e actividades.
 • Adquirir hábitos e técnicas de estudo e o desenvolvemento da laboriosidade, así como a motivación cara á aprendizaxe.
 •  Avanzar no desenvolvemento da capacidade de iniciativa e a creatividade, na busca de solucións para novas situacións.
 • Acadar autonomía no proceso de aprendizaxe.
 • Lograr un coñecemento real do entorno próximo e fomentar o aprecio polo legado cultural de Galicia e a súa lingua.
 • Conseguir un desenvolvemento persoal san, a través da educación física axustada á idade, que tamén promova unha saudable convivencia.
 • Recoñecer os valores e as necesidades do mundo actual, promovendo a comprensión local e global.

Equivalencias entre os sistemas educativos español e estadounidense

Chester College International School ofrece tanto o currículo académico español como o estadounidense.
Os alumnos que finalizan satisfactoriamente o Grao 12 obteñen o High School Diploma, ademais do Título de Bacharelato español.
Na seguiente táboa quedan reflectidas as equivalencias entre os sistemas educativos de España e os Estados Unidos:

Sistema educativo de EE.UU.

 • Pre-K
 • Kindergarten
 • Graos 1-5
 • Graos 6-8 (Middle School)
 • Graos 9-12 (High School)

Sistema educativo español

 • 1º – 2º Educación Infantil
 • 3º Educación Infantil
 • 1º – 5º Educación Primaria
 • 6º Primaria – 1º-2º ESO
 • 3º ESO – 1º-2º Bacharelato

Metodoloxía

Os obxectivos de aprendizaxe perséguense a través dunha metodoloxía activa e o traballo individual e en equipo, en aulas cun número moi reducido de alumnos. Anímase aos estudantes a aplicar coñecementos previos e novos á resolución de problemas, e a analizar, sintetizar e avaliar criticamente a información que lles é dada.

Na medida do posible, foméntase a aprendizaxe por medio da experimentación e procúrase un uso óptimo da tecnoloxía digital con fins educativos.

Profesorado e titorías

O equipo de profesores intégrano profesionais de fala inglesa e española, altamente cualificados nos seus respectivos campos.
A través do sistema regular de titorías, cada alumno recibe atención e asesoramento personalizados.

Relación pais- colexio

Como centro educativo, promove a participación dos pais e a unidade de criterio na acción formativa. Chester College International School informa aos pais periodicamente sobre o progreso dos seus fillos e tamén sobre as actividades e vida do Colexio.

Investigación

Chester College Interational School pretende levar a cabo un labor investigador na procura da mellora da calidade da educación e a aprendizaxe, asumindo o reto que supón educar non só para hoxe senón tamén en función das necesidades dos mozos e mozas e da sociedade do futuro.

Avaliación e exames

Avaliación interna

Os alumnos teñen probas e exames periódicos e reciben informes mensuais con cualificacións e comentarios dos profesores relativos ao progreso observado, o esforzo realizado e os retos e áreas aos que prestar atención. As cualificaciones finais son emitidas na terminación do curso académico.

Exames externos

Os alumnos de High School / Bacharelato que reúnan as condicións precisas preséntanse a diversos exames externos, entre outros:

 • Probas de acceso á Universidade en España (Selectividade) para os alumnos que finalicen o Grao 12.
 • Probas de acceso á universidade nos Estados Unidos.

Todos os alumnos se presentan anualmente a un exame externo de idiomas, dalgunha das seguintes institucións recoñecidas:

 • Trinity College London: GESE e ISE: exames de inglés falado e de destrezas integradas (orais e escritas): todos os niveis.
 • Trinity College London: Examinations in Effective Communication: exames de comunicación oral eficaz en inglés: todos os niveis.
 • Universidade de Cambridge (Reino Unido): todos os niveis.
 • TOEFL.
 • Instituto Cervantes: DELE (Diplomas de Español como Lingua Estranxeira). Niveis: inicial, intermedio e superior.